M

© 2024 petlov.app

petlov.app

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ

 1. Αποδοχή των Όρων Χρήσης

H εταιρεία με την επωνυμία «EXPLICIT.AI ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΛΥΣΕΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» και τον διακριτικό τίτλο «EXPLICIT.AI ΜIKE», που εδρεύει στο Δήμο Θεσσαλονίκης, επί της οδού Οδυσσέως και Βάκχου, αρ. 1, Τ.Κ. 54629, με Α.Φ.Μ. 801113713 (Αρ.Γ.Ε.ΜΗ: 149422704000) (εφεξής η «Εταιρεία») δημιούργησε τον διαδικτυακό τόπο www.petlov.app(εφεξής ο «Διαδικτυακός Τόπος»), καθώς και κάθε πληροφορία ή στοιχείο (π.χ. έγγραφα, αρχεία, κείμενα, γραφήματα) που εμπεριέχεται σε αυτόν (εφεξής «το Υλικό»), με σκοπό την παροχή πληροφοριών στους επισκέπτες/χρήστες του Διαδικτυακού Τόπου σχετικά με την Εταιρεία και τις υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω αυτής.

Η χρήση του Διαδικτυακού Τόπου, των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσα από αυτόν και του Υλικού υπόκεινται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης, όπως ισχύουν σε κάθε χρονική στιγμή, οι οποίοι αποτελούν και τη συμφωνία μεταξύ της Εταιρείας και κάθε προσώπου που επισκέπτεται το Διαδικτυακό Τόπο σχετικά με τη χρήση αυτού. Εάν ο επισκέπτης/χρήστης δεν συμφωνεί, τότε οφείλει να διακόψει την πρόσβαση στο Διαδικτυακό Τόπο και να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου/Υλικού του Διαδικτυακού τόπου της Εταιρείας.

Η με οποιονδήποτε τρόπο πρόσβαση στο Διαδικτυακό Τόπο και χρήση αυτού (συμπεριλαμβανομένης και της απλής πλοήγησης σε αυτόν), δηλώνει ανεπιφύλακτη αποδοχή από το χρήστη των Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης, όπως ισχύουν σε κάθε χρονική στιγμή.

Ο δικτυακός τόπος www.petlov.app δημιουργήθηκε με σκοπό να παρέχει στον ενδιαφερόμενο-ιδιοκτήτη/κάτοχο δεσποζόμενου ζώου συντροφιάς, υπηρεσίες κτηνιατρικής εξ αποστάσεως με ηλεκτρονικά μέσα, σε συνεργασία με ειδικευμένους κτηνιάτρους, εκπαιδευτικές υπηρεσίες και συμβουλές/πληροφορίες φροντίδας και περίθαλψης δεσποζόμενου ζώου συντροφιάς. Η χρήση του διαδικτυακού τόπου www.petlov.app καθορίζεται σύμφωνα με τους παρόντες όρους και προϋποθέτει απαραίτητα την πλήρη αποδοχή τους.

Το δικαίωμα πρόσβασης του χρήστη στο διαδικτυακό τόπο www.petlov.app, είναι προσωπικό και αμεταβίβαστο.

 1. Τροποποίηση των Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους Όρους και τις Προϋποθέσεις Χρήσης, καθώς και κάθε άλλο κανόνα που διέπει τη χρήση του Διαδικτυακού Τόπου, ανά πάσα στιγμή, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια. Οποιαδήποτε μεταβολή, τροποποίηση ή προσθήκη τίθεται άμεσα σε ισχύ με τη γνωστοποίηση αυτής, η οποία συντελείται με κάθε πρόσφορο μέσο, ιδίως με σχετική ανακοίνωση στην αρχική σελίδα του Διαδικτυακού Τόπου.

Η συνέχιση της χρήσης του Διαδικτυακού Τόπου από τον επισκέπτη/χρήστη και μετά από τέτοια ανακοίνωση τροποποίησης, συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή των μεταβολών αυτών και χρήση της ιστοσελίδας υπό τους νέους όρους και προϋποθέσεις.

Η χρήση του Διαδικτυακού Τόπου υπόκειται στους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης που ισχύουν τη στιγμή που γίνεται η χρήση. Ο χρήστης οφείλει περιοδικά να ελέγχει τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης, ώστε να ενημερώνεται για το περιεχόμενό τους.

Αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις διέπουν τη χρήση της ιστοσελίδας www.petlov.app. Οι χρήστες που κάνουν χρήση της ιστοσελίδας αυτής  συμφωνούν και αποδέχονται στο σύνολό τους τα παρακάτω:

3.Αντικείμενοτωνυπηρεσιών

Μέσω της ιστοσελίδας αυτής, ηεταιρεία«EXPLICIT.AIΜIKE» παρέχει στους χρήστες-ιδιοκτήτες/κατόχους δεσποζόμενου ζώου συντροφιάς, υπηρεσίες κτηνιατρικής εξ αποστάσεως με ηλεκτρονικά μέσα, εκπαιδευτικές υπηρεσίες και συμβουλές/πληροφορίες διατροφής, φροντίδας και περίθαλψης. Για την παροχή των ανωτέρων υπηρεσιών, η Εταιρεία συνεργάζεται με ειδικευμένους κτηνιάτρους και εκπαιδευτές. Κατά την παροχή των υπηρεσιών, οι πληροφορίες και συμβουλές που παραχωρούνται στους ενδιαφερόμενους βασίζονται αποκλειστικά στις πληροφορίες που λαμβάνουμε από τους ίδιους τους χρήστες. Παρά το γεγονός ότι καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια για τη σωστή λειτουργία των υπηρεσιών μας, δεν μπορούμε ούτε να επιβεβαιώσουμε ούτε να εγγυηθούμε ότι όλες οι πληροφορίες, συμβουλές και υποδείξεις είναι ακριβείς, πλήρεις ή σωστές, και ούτε μπορούμε να θεωρηθούμε υπεύθυνοι για τυχόν λάθη, για παρεμβολές λόγω αναστολής λειτουργίας, εργασιών αποκατάστασης, αναβάθμισης ή συντήρησης του ιστοχώρου ή από οποιοδήποτε άλλη αιτία, για ανακριβείς, παραπλανητικές ή αναληθείς πληροφορίες ή για τη μη διανομή των πληροφοριών. Κάθε χρήστης διατηρεί την ευθύνη ανά πάσα στιγμή για την ακρίβεια, την πληρότητα και την ορθότητα των πληροφοριών που εμφανίζονται στον ιστοχώρο μας.

Οι υπηρεσίες μας διατίθενται μόνο για προσωπική και όχι για εμπορική χρήση. Για αυτόν το λόγο, δεν έχετε δικαίωμα διανομής, μεταπώλησης, απευθείας συνδέσμου, χρήσης, αντιγραφής, παρακολούθησης (π.χ. με προγράμματα spider, scrape), δημόσιας παρουσίασης, καταφόρτωσης (download) ή αναπαραγωγής οποιουδήποτε περιεχομένου ή πληροφορίας, λογισμικού, προϊόντων ή υπηρεσιών που διατίθενται στον ιστοχώρο μας για οποιαδήποτε εμπορική ή ανταγωνιστική δραστηριότητα ή για οποιονδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό. Επιπλέον, δεν μπορείτε να τροποποιήσετε την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της.

Η Εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τις συμβουλές, υποδείξεις, οδηγίες και πληροφορίες που παρέχονται από τους συνεργάτες αυτής κτηνιάτρους και εκπαιδευτές ζώων συντροφιάς προς τους χρήστες. Οι τελευταίοι φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την ορθότητα και εγκυρότητα των παρεχόμενων κτηνιατρικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών ζώων συντροφιάς προς τους χρήστες, καθώς αυτές βασίζονται σε πληροφορίες που παρέχουν οι ίδιοι οι ενδιαφερόμενοι. Ως εκ τούτου, οποιοσδήποτε προτίθεται να ακολουθήσει τις οδηγίες που παρέχονται από τους εξειδικευμένους κτηνιάτρους και εκπαιδευτές μέσω της ιστοσελίδας www.petlov.app, θα πρέπει προηγουμένως να αξιολογήσει το περιεχόμενο αυτών.

Η ιστοσελίδα δεν αποτελεί και δεν θα πρέπει να θεωρείται ότι αντικαθιστά ή ισοδυναμεί με την παροχή υπηρεσιών κτηνιατρικής και εκπαίδευσης ζώων συντροφιάς δια ζώσης. Ο χρήστης θα πρέπει να κατανοήσει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες μέσω της ιστοσελίδας www.petlov.app παρέχονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά και ότι η Εταιρεία δε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για τυχόν αποκλίσεις που θα προκύψουν κατά την παροχή εξ αποστάσεων υπηρεσιών, σε σχέση με τις αντίστοιχες υπηρεσίες που παρέχονται δια ζώσης.

 1. Προστασία Προσωπικών δεδομένων
 1. I) Προσωπικά δεδομένα

Η Εταιρεία δεν συλλέγει προσωπικά δεδομένα, παρά μόνο αυτά που είναι αναγκαία για τον προσδιορισμό ή τον σκοπό της επικοινωνίας με τον ενδιαφερόμενο και την αποτελεσματική παροχή των υπηρεσιών προς αυτόν μέσω της ιστοσελίδας της (π.χ. όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, e-mail, τηλέφωνο, προσδιοριστικά στοιχεία δεσποζόμενου ζώου συντροφιάς κ.τ.λ.).

Τα προσωπικά δεδομένα αυτά παραχωρούνται στην Εταιρεία κατόπιν συγκατάθεσης του ενδιαφερομένου, ο οποίος λαμβάνει γνώση ότι μπορεί να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με την εκάστοτε εθνική και κοινοτική νομοθεσία. Ο ενδιαφερόμενος διατηρεί, ανά πάσα στιγμή, το δικαίωμα πρόσβασης, στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του, με σκοπό να ζητά και να πληροφορείται, χωρίς καθυστέρηση και κατά τρόπο εύληπτο και σαφή, τα προσωπικά δεδομένα του τα οποία διατηρεί η Εταιρεία, τους σκοπούς της επεξεργασίας τους, καθώς και τους αποδέκτες της επεξεργασίας. Επίσης, έχει το δικαίωμα σύμφωνα με την εκάστοτε εθνική και κοινοτική νομοθεσία να προβάλλει οποιεσδήποτε αντιρρήσεις ή και άρνηση μελλοντικής χρησιμοποίησης των στοιχείων του, ασκώντας το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, το δικαίωμα επεξεργασίας μόνο για συγκεκριμένους σκοπούς, το δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών ή συμπλήρωσης ελλιπών δεδομένων, το δικαίωμα εναντίωσης και ανάκλησης συγκατάθεσης  και το δικαίωμα διαγραφής.

Η Εταιρεία δηλώνει ότι μπορεί να κάνει χρήση τμήματος ή του συνόλου των στοιχείων/πληροφοριών που της παρέχει ο ενδιαφερόμενος για την εκπλήρωση των σκοπών της. Επιπλέον, η Εταιρεία μπορεί να κάνει χρήση των προσωπικών δεδομένων που της παρέχει ο ενδιαφερόμενος για να έρχεται σε επικοινωνία μαζί του και να του αποστέλλει, είτε αυτή είτε οι συνεργάτες της, προσφορές και ενημερωτικό υλικό, εφόσον αυτός το επιθυμεί.

Πλέον τούτων, η  Εταιρεία δηλώνει ότι τηρεί και επεξεργάζεται απλά προσωπικά δεδομένα του χρήστη, όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών μέσω της ιστοσελίδας της, και σε αυτά δεν περιλαμβάνονται ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, όπως αυτά απαριθμούνται σύμφωνα με την εκάστοτε εθνική και κοινοτική νομοθεσία.

ΙΙ) Ασφάλεια

Η Εταιρεία έχει λάβει όλα τα αναγκαία τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των ενδιαφερομένων. Στα προσωπικά δεδομένα των χρηστών έχει πρόσβαση η Εταιρεία και οι συνεργάτες της, προκειμένου να εκτελέσουν μια συγκεκριμένη εργασία, τηρουμένων πιστά των διατάξεων της εκάστοτε ισχύουσας εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας. Το σύνολο των πληροφοριών που αφορούν τους χρήστες δεν διοχετεύεται εκτός της Εταιρείας, παρά μόνο όταν η Εταιρεία είναι υποχρεωμένη να κοινοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα ή μέρος αυτών σε τρίτους, όπως δημόσιες αρχές, κυβερνητικές υπηρεσίες, τράπεζες, νομικούς συμβούλους, ελεγκτές και άλλους έμπιστους επαγγελματικούς συνεργάτες της. Τηρούμενων οποιωνδήποτε αντίθετων προνοιών της νομοθεσίας, η Εταιρεία αναλαμβάνει να ενημερώσει το χρήστη σε περίπτωση που τα προσωπικά δεδομένα του ή μέρος αυτών θα κοινοποιηθούν σε τρίτα μέρη.

Το προσωπικό μας πρέπει να χρησιμοποιήσει απόρρητες λέξεις-κλειδιά (passwords) για να έχει πρόσβαση στις πληροφορίες. Επιπλέον, οι διακομιστές όπου αποθηκεύουμε προσωπικά δεδομένα φυλάσσονται σε ασφαλή εγκατάσταση. Η ιστοσελίδα διέπεται από μέτρα ασφαλείας για την προστασία από απώλεια, κακή χρήση και αλλοίωση της πληροφορίας που ελέγχεται από την EXPLICIT.AIΜIKE»

Αν και η Εταιρεία καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να προστατευθεί ο Διαδικτυακός Τόπος από ψηφιακούς ιούς ή/και οποιουδήποτε άλλου είδους βλαβερά ή καταστροφικά αρχεία ή/και προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι ο Διαδικτυακός Τόπος δεν θα προσβληθεί ποτέ από τέτοια στοιχεία. Συνεπώς, η ακεραιότητα και διαφύλαξη των λογισμικών συστημάτων και του εξοπλισμού κάθε επισκέπτη/χρήστη εναπόκειται στη δική του επιμέλεια και η Εταιρεία δε θα φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση προσβολής του ηλεκτρονικού εξοπλισμού (software και hardware) των χρηστών από «ιούς» και άλλα βλαβερά αρχεία, όπως αυτά εκτίθενται παραπάνω.

Η Εταιρεία ενημερώνει ότι ενδέχεται να χρησιμοποιήσει ορισμένα από τα προσωπικά στοιχεία που βρίσκονται στη βάση δεδομένων της. Τα στοιχεία αυτά μπορεί να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα την εκάστοτε ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία. Σκοπός της επεξεργασίας είναι η προώθηση και προαγωγή των προϊόντων και υπηρεσιών της Εταιρείας, καθώς και η χρήση τους για στατιστικούς σκοπούς. Η Εταιρεία δύναται να ανακοινώσει τα δεδομένα αυτά σε συνεργάτες για διαφημιστικούς ή στατιστικούς σκοπούς και μόνο για χρήση που θα αφορά προϊόντα ή υπηρεσίες της.

III) Κοινοποίηση μεταβολών

Εάν μεταβληθεί η παρούσα Πολιτική της Εταιρείας για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων, θα καταγράψουμε τις μεταβολές στην παρούσα σελίδα.

5.Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα και σήματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο του Διαδικτυακού Τόπου, συμπεριλαμβανομένων κατοχυρωμένων σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του Διαδικτυακού Τόπου, αποτελούν προϊόντα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του εθνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δεν δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης, μεταφόρτωσης, μετάδοσης ή διανομής με οποιονδήποτε τρόπο, με την εξαίρεση της προσωπικής χρήσης και μόνο, αποκλειόμενης της δημόσιας ή εμπορικής χρήσης, και πάντως χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους από την Εταιρεία, χωρίς πάντα να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Κατ’ εξαίρεση τα ανωτέρω είναι δυνατόν να επιτραπούν μόνο υπό τον όρο της προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της Εταιρείας και εφόσον αφορούν τα συναφή δικαιώματα της Εταιρείας.

Δεν επιτρέπεται η δημιουργία ή/και η δημοσίευση βάσης δεδομένων που περιέχει τμήματα του Διαδικτυακού Τόπου χωρίς την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση της Εταιρείας.

Οι τυχόν λοιπές υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος Διαδικτυακού Τόπου και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς εκείνοι φέρουν τη σχετική ευθύνη.

 1. Χρήση Ιστοσελίδας

Η ιστοσελίδα www.petlov.app χρησιμοποιείται υπό την παρούσα μορφή και δεν υπάρχει δυνατότητα τροποποίησης ή άλλης παρέμβασης από τους χρήστες, εξαιρουμένων των τροποποιήσεων στις οποίες προβαίνει η ίδια η Εταιρεία. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να διατηρεί και ιστοσελίδα με διαφορετικό topleveldomainname (π.χ. .grκ.λπ.).

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, ολόκληρο ή μέρος του, δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο εμπορίου, αντιγραφής, αναπαραγωγής, αναμετάδοσης με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια των δικαιούχων.

Με την επιφύλαξη συγκεκριμένων δικαιωμάτων τρίτων, όλο το περιεχόμενο που βρίσκεται στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα (ενδεικτικά σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, σχέδια, κείμενα, κ.λπ.) αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας «EXPLICIT.AIΜIKE» και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του εθνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου.

Ως εκ τούτου, ο χρήστης της ιστοσελίδας οφείλει να:

 • αποδέχεται τις διατάξεις της συγκεκριμένης νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένης και της νομοθεσίας που αφορά τον αθέμιτο ανταγωνισμό.
 • απέχει από οποιαδήποτε παράνομη και καταχρηστική δραστηριότητα.
 • επανορθώσει για οποιαδήποτε ζημιά προκλήθηκε στην Εταιρεία ή σε τρίτα πρόσωπα, λόγω παράνομης και υπαίτιας χρήσης της ιστοσελίδας από αυτόν.

Οι πληροφορίες που παρέχονται στους χρήστες της ιστοσελίδας www.petlov.app δεν αποτελούν νομικές, επαγγελματικές ή εμπορικές συμβουλές.

 1. Ευθύνη επισκέπτη/χρήστη

Ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών της Εταιρείας αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία δύναται να προκληθεί στην Εταιρεία από κακή ή αθέμιτη χρήση του Υλικού και του Διαδικτυακού Τόπου.

 1. Περιορισμός ευθύνης της Εταιρείας

Στο βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία, ούτε εμείς ούτε οποιοσδήποτε από τους υπαλλήλους, τους διευθυντές, τους αντιπροσώπους, τις θυγατρικές εταιρείες, τις συνεργαζόμενες εταιρείες, τους διανομείς, τους online συνεργάτες, τους δικαιοδόχους, τους πράκτορες ή άλλους που εμπλέκονται στη δημιουργία ή την καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο παροχή υπηρεσίας μέσω του ιστοχώρου και του περιεχόμενού του, δεν ευθυνόμαστε για (i) οποιαδήποτε ποινική, ειδική, έμμεση ή επακόλουθη ζημία ή απώλεια, οποιαδήποτε απώλεια παραγωγής, απώλεια κέρδους, απώλεια εσόδων, απώλεια συμβολαίου, απώλεια ή ζημία στην πελατεία ή την φήμη, απώλεια δικαιώματος για αποζημίωση, (ii) οποιαδήποτε ασάφεια σχετικά με τις πληροφορίες που παρέχονται στον ιστοχώρο μας, (iii) υπηρεσίες που προσφέρονται από τρίτους, (iv) οποιεσδήποτε (άμεσες, έμμεσες, επακόλουθες ή ποινικές) φθορές, απώλειες ή χρεώσεις τις οποίες υποστήκατε, πληρώσατε ή προκαλέσατε, σύμφωνα με, έπειτα από ή σε σχέση με τη χρήση, την αδυναμία χρήσης ή την καθυστέρηση στη χρήση του ιστοχώρου μας, ή (v) για τυχόν φθορά προσωπικής ιδιοκτησίας ή άλλες (άμεσες, έμμεσες, ειδικές, επακόλουθες ή ποινικά κολάσιμες) φθορές, απώλειες ή χρεώσεις τις οποίες υποστήκατε, πληρώσατε ή προκαλέσατε, είτε εξαιτίας (νομικών) πράξεων, σφαλμάτων, παραβιάσεων, (βαριάς) αμέλειας, σκόπιμου πταίσματος, παραλείψεων, μη εκτέλεσης, ψευδών δηλώσεων, αδικοπραξίας, συμπεριλαμβανομένης τυχόν ανωτέρας βίας ή για οποιοδήποτε άλλο περιστατικό πέρα από τον έλεγχό μας.

Υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων της Εταιρείας στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος.

Η Εταιρεία δεν έχει αρμοδιότητα ελέγχου των συνεργατών κτηνιάτρων, εκπαιδευτών και άλλων ειδικών, και δεν φέρει καμία ευθύνη για την τήρηση της νομοθεσίας, που αφορά στους τομείς ειδίκευσης των ως άνω προσώπων, αποκλειστική ευθύνη για την οποία φέρουν μόνο τα εν λόγω πρόσωπα.

Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την ακρίβεια των πληροφοριών που μεταφέρει και εκθέτει, όπως αυτές υποδεικνύονται και μεταφέρονται από τον χρήστη. Τα όσα περιέχονται στο Διαδικτυακό Τόπο παρέχονται «όπως ακριβώς είναι», χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή/και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο. Συνεπώς, η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη απορρέουσα από τις πληροφορίες, που αναφέρει, καθόσον τα προαναφερθέντα εκτίθενται όπως ακριβώς υποδείχθηκαν και μεταφέρθηκαν.

Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για χρήση του δικτυακού τόπου από ανηλίκους, για την επίβλεψη των οποίων είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι οι νόμιμοι κηδεμόνες τους.

Η Εταιρεία δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης, η Εταιρεία δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οποιοδήποτε άλλο συγγενικό site ή οι εξυπηρετητές “servers” μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή σας, σας παρέχονται χωρίς “ιούς” ή άλλα επιζήμια συστατικά. Το τυχόν  κόστος των ενδεχόμενων – ως ανωτέρω – διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης/χρήστης και σε καμία περίπτωση η Εταιρεία.

 1. «Δεσμοί» (links) προς άλλα sites

Η Εταιρεία δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων websites και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω «δεσμών», hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Επίσης, δεν έχει κανένα έλεγχο επί των εξωτερικών δικτυακών συνδέσμων της ιστοσελίδας www.petlov.app, οι οποίοι παρέχονται μόνο προς ευκολία των χρηστών. Ως εκ τούτου, η εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο τους. Συνεπώς για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να απευθύνεται απευθείας στα αντίστοιχα websites και σελίδες, τα οποία και φέρουν τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Η Εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των websites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε τρόπο.

 1. Newsletters – Ενημερωτικά Δελτία

Το ηλεκτρονικό ενημερωτικό υλικό (πχ. Newsletters) το οποίο αποστέλλει κατά καιρούς η Εταιρεία αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας και ως εκ τούτου προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις της κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα μη εγγραφής κάποιου προσώπου στις λίστες παραληπτών ή και της διαγραφής του από αυτές. Προκειμένου ο επισκέπτης/χρήστης να λαμβάνει ηλεκτρονικό ενημερωτικό υλικό (π.χ. Newsletters) της Εταιρείας συναινεί ρητά στην εγγραφή του στις υπηρεσίες του Διαδικτυακού Τόπου και στην παραχώρηση των κάτωθι στοιχείων (Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση, Διεύθυνση E-mail, κλπ.) στην Εταιρεία, τα οποία υπόκεινται στους όρους της Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.Τα δεδομένα του χρήστη θα διατηρηθούν μέχρις ανακλήσεως της συναίνεσής του. Ο χρήστης έχει επίσης δικαίωμα να ανακαλέσει τη συναίνεσή του ανά πάσα στιγμή με ηλεκτρονική του απεγγραφή από την υπηρεσία newsletter. Η ανάκληση της συναίνεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας προ της ανάκλησής της.

 1. Πολιτική Πληρωμών

Για την παροχή των υπηρεσιών στον ενδιαφερόμενο, απαιτείται μηνιαία ή ετήσια συνδρομή του χρήστη, με χρέωση πιστωτικής κάρτας ή τραπεζικού λογαριασμού.

Ο χρήστης έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη συναλλαγή χωρίς καμία χρέωση και χωρίς να διευκρινίσει το λόγο, για όσο χρόνο δεν έχουν ακόμη παρασχεθεί υπηρεσίες. Δεν έχει δικαίωμα να υπαναχωρήσει από μία συναλλαγή  εάν αυτή έχει ήδη αρχίσει, οπότε και η συναλλαγή θεωρείται τελική.

Μέχρι την ολοκλήρωση παροχής των υπηρεσιών, η Εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αλλάξει ανά πάσα στιγμή την τιμολογιακή της πολιτική. Στη συνολική τιμή θα συμπεριλαμβάνεται η τιμή της παρεχομένης υπηρεσίας πλέον τυχόν ισχύοντος Φ.Π.Α.

Αν η παροχή των υπηρεσιών καταστεί αδύνατη λόγω τεχνικών προβλημάτων ή καθυστερήσει χωρίς λογική αιτία, ο μόνος τρόπος αποζημίωσης ενδέχεται να είναι η επιστροφή χρημάτων στην τιμή που κατέβαλε ο ενδιαφερόμενος.

Για την ολοκλήρωση των πληρωμών που πραγματοποιούνται μέσω της ιστοσελίδας www.petlov.app, η Εταιρεία μας συνεργάζεται με εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες πληρωμών (π.χ. PayPal), οι οποίες έχουν νόμιμη άδεια λειτουργίας εντός της Ε.Ε. των Η.Π.Α. αλλά και παγκοσμίως.

Οι εταιρείες αυτές χρησιμοποιούν την τεχνολογία GatewayPayments και πλέον συγκεκριμένα την πρότυπη τεχνολογία συναλλαγών και δεδομένων  πληρωμής PaymentIndustryDataSecurityStandard (PCI-DSS) για την διασφάλιση των δεδομένων των πιστωτικών καρτών. Μάλιστα οι εταιρείες αυτές διαθέτουν την απαιτούμενη πιστοποίηση PCI-DSS που επιβάλλεται από τους Διεθνείς Οργανισμούς, και εφαρμόζουν την προβλεπόμενη πολιτική ασφάλειας η οποία αξιολογείται με συνεχόμενους ελέγχους από πιστοποιημένο Υπεύθυνο Ελέγχου Ασφαλείας (securityauditor).

Ως εκ τούτου, η Εταιρεία μας δεν αποθηκεύει τα δεδομένα των καρτών των πελατών στα συστήματα της, αλλά μεταδίδει τα δεδομένα αυτά (σε κρυπτογραφημένη μορφή) στις συγκεκριμένες εταιρείες, οι οποίες αναλαμβάνουν τη διεκπεραίωση/ολοκλήρωση της πληρωμής. Συνεπώς, ο χρήστης πρέπει να ελέγχει τις ιστοσελίδες των εταιρειών αυτών προτού προχωρήσει σε οποιαδήποτε πληρωμή.

 1. Λάθη και Παραλείψεις

Η ιστοσελίδα www.petlov.appδεν ευθύνεται για οποιαδήποτε παρεμβολή, εσφαλμένη αναγραφή στοιχείων ή μη λειτουργία του συστήματος, εξαιτίας ανωτέρας βίας ή οποιουδήποτε άλλου λόγου.

Επιπλέον, κατά την διάρκεια της χρήσης της ιστοσελίδας www.petlov.app, η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για:

 • οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί από τον χρήστη
 • την αδυναμία πρόσβασης των χρηστών
 • τη συνολική ή μερική διακοπή της λειτουργικότητάς του
 • την καθυστέρηση ή κακή ποιότητα λήψης των υπηρεσιών
 • την απώλεια κάθε είδους περιεχομένου των υπηρεσιών
 • την ύπαρξη κάθε είδους σφάλματος.

Η Εταιρεία έχει προβεί σε κάθε δυνατή ενέργεια ώστε να διασφαλίσει το περιεχόμενο της ιστοσελίδας www.petlov.appκαι των υπηρεσιών που προσφέρει. Παρόλα αυτά, η διαθεσιμότητα της ιστοσελίδας αυτής μπορεί να επηρεάζεται από τον εξοπλισμό των χρηστών και άλλα δίκτυα επικοινωνιών, ή από άλλες αιτίες. Σε κάθε περίπτωση, ηΕταιρεία διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να διακόπτει μόνιμα ή προσωρινά την λειτουργία του συνόλου ή μέρος της ιστοσελίδας με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες και να μεταβάλλει τη φύση ή και το περιεχόμενό της, για λόγους συντήρησης, αναβάθμισης ή οποιονδήποτε άλλο λόγο.

 1. Αποδοχή της Πολιτικής μας

Οποιαδήποτε αναφορά στην ιστοσελίδα www.petlov.app εμπορικών προϊόντων, υπηρεσιών με εμπορική επωνυμία ή σημάτων, δεν συνιστά αποδοχή ή προώθηση των προϊόντων αυτών από την Εταιρεία και δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως διαφήμισή τους.

Η χρήση της ιστοσελίδας προϋποθέτει ότι αποδέχεστε τους ως άνω όρους που θέτει η πολιτική της Εταιρείας. Εάν δεν συμφωνείτε με την εν λόγω πολιτική, παρακαλούμε να απέχετε από τη χρήση της Ιστοσελίδας.

Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μετά από την κοινοποίηση μεταβολών στην Πολιτική της Εταιρείας για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων, θα θεωρηθεί ότι αποδέχεστε τις μεταβολές.

Το περιεχόμενο της συγκεκριμένης σελίδας «Όροι και Προϋποθέσεις χρήσης» είναι δυνατόν να μεταβληθεί οποιαδήποτε στιγμή, με σκοπό την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών μέσα από την ιστοσελίδα www.petlov.app. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να ελέγχουν το περιεχόμενο της συγκεκριμένης ιστοσελίδας, ώστε να είναι ενήμεροι για την ισχύουσα πολιτική της Εταιρείας, οποιαδήποτε στιγμή.

Αν κάποιος Όρος Χρήσης κριθεί άκυρος ή ακυρωθεί, δε θίγει την ισχύ των υπολοίπων όρων.

Ωστόσο, καμία τροποποίηση δεν έχει ισχύ, αν αυτή δε δηλωθεί γραπτά.

 1. Παράβαση των όρων χρήσης

Σε κάθε περίπτωση παραβίασης των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης, οι χρήστες θα υποχρεούνται σε αποζημίωση για κάθε θετική ή/και αποθετική ζημία της Εταιρείας. Η μη ενάσκηση από την Εταιρεία των δικαιωμάτων της που απορρέουν από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης δεν συνεπάγεται παραίτησή της από τα δικαιώματά της αυτά. Ρητά η Εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματος να επιβλέπει την εφαρμογή των παρόντων κανόνων κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια. Η συγκεκριμένη σύμβαση χρήσης ρυθμίζεται από το ελληνικό δίκαιο. Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς προκύψει σχετικά με την συγκεκριμένη ιστοσελίδα και όλα όσα έχουν αναφερθεί σε αυτήν, αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Δικαστήρια του εκάστοτε τόπου της έδρας της εταιρείας.

Σε περίπτωση που οποιαδήποτε διάταξη αυτών των όρων και προϋποθέσεων είναι ή καθίσταται άκυρη, μη εφαρμοστέα ή μη δεσμευτική, εξακολουθείτε να δεσμεύεστε από όλες τις υπόλοιπες προϋποθέσεις του παρόντος. Σε τέτοια περίπτωση, η άκυρη διάταξη παρ’ όλα αυτά, εφαρμόζεται στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το ισχύον δίκαιο και θα συμφωνήσετε τουλάχιστον να αποδεχθείτε αποτέλεσμα παρόμοιο με αυτό της άκυρης, μη εφαρμοστέας ή μη δεσμευτικής διάταξης, δεδομένου του περιεχομένου και του σκοπού αυτών των όρων και προϋποθέσεων.

Το πρωτότυπο ελληνικό κείμενο των εν λόγω όρων και προϋποθέσεων μπορεί να έχει μεταφραστεί σε άλλες γλώσσες. Η μετάφραση αποτελεί διευκόλυνση για εσωτερική χρήση μόνο και δεν απορρέουν δικαιώματα από το κείμενο της μετάφρασης. Σε περίπτωση διαφωνίας σχετικά με το περιεχόμενο ή την ερμηνεία αυτών των όρων και προϋποθέσεων ή αναντιστοιχίας ή διαφοράς μεταξύ της ελληνικής εκδοχής και οποιασδήποτε άλλης μεταφρασμένης εκδοχής των παρόντων όρων και προϋποθέσεων, η ελληνική εκδοχή του κειμένου, στο βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία, ισχύει, υπερισχύει και είναι οριστική.